KIYI KÖY BELEDİYESİ
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

SON YORUMLANANLAR

  İHALE İLANLARI

  İHALE İLANLARI

  Tarih 21 Ocak 2011, 06:00 Editör Mehmet Ali

  İHALE İLANLARI

  TAMAMLANDI


  KIYIKÖY BELEDİYESİ                                                     

   

  AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI

                                    

   

   

  AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası   :           2011/187372

  1-İdarenin

  a) Adresi          :           CUMHURİYET MAHALLESİ ERGUVAN 1 39400 VİZE KIRKLARELİ

  b) Telefon ve faks numarası      :           2883886160 - 2883886007

  c) Elektronik Posta Adresi       :           kiyikoybelediyesi@hotmail.com

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

   

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı         :           İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b) Teslim yeri   :           01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasında Belediye araç parkında bulunan araçların Yükleniciye ait Akaryakıt Tesisinde Belediyemiz araçlarının deposuna ihtiyaç dahilinde pompa edilecektir.

  c) Teslim tarihleri          :           02.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında İdarenin ihtiyacı doğrultusunda Belediye araç parkında bulunan araçların ihtiyaç dahilinde yüklenici firmanın petrol tesisinden taşıtların depolarına peydel pey pompa dolum şeklinde yapılacaktır.

   

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer          :           Kıyıköy Belediyesi Meclis Toplantı Salonunu

  b) Tarihi ve saati          :           21.12.2011 - 14:00

   

  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  a-)Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

  b-)Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu bayisi ise; bayi olduğuna dair alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Bayilik belgesi ve Bayilik Sözleşmesi

  c-)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,

   

  İstekliler; Yukarıdaki belgelerden en az birini teklif dosyasında sunmak zorundadırlar.

   

   

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

   

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

   

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SERVİSİ adresinden satın alınabilir.

  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

   

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kıyıköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde İhale Servisine sunulacaktır. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

   

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

   

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

   

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.

   

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

   

   

  Bu haber 4357 defa okunmu?tur.

  Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

  İHALE İLANLARI

  RESTAURANT VE MOTEL YERİ İHALESİ

  RESTAURANT VE MOTEL YERİ İHALESİ İHALE İLANI

  İHALE İLANI(T A M A M L A N D I)

  İHALE İLANI(T A M A M L A N D I) KIYIKÖY BELEDİYESİNDEN İLANEN DUYURULUR.

  ANKET

  KIYIKÖYDE EN ÇOK GÖRMEK İSTEDİKLERİNİZ NEDİR?
  Tüm Anketler

  HAVA DURUMU

  Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

  RSS Kaynağı